PROJECTEN

De Huoshen Stichting ondersteunt studies die het psychofysiek werken met jongeren onderzoekt, stimuleert, en in de kijker zet. Dit kan vanuit verschillende kennisdomeinen (lichamelijke opvoeding, geneeskunde en paramedische wetenschappen, sociologie, antropologie,….), in verschillende settings (preventief, curatief, therapeutisch, vrijetijdsbesteding), en via verschillende methodieken die steeds vertrekken vanuit een zekere lichaamsbeleving. Onderzoeksinstellingen, scholen, ziekenfondsen, jongerenwerkingen, ziekenhuizen, gesloten (jeugd)centra, veldwerkers (individuen) , en natuurlijk ook jongeren zelf, kunnen hiertoe een aanvraag indienen. De voorkeur gaat uit naar kwalitatief onderzoek dat vertrekt vanuit of dicht bij het veld staat.

Voor bijkomende informatie omtrent deze studies, contacteer de Stichting via info@fondation-huoshen.org.

 

2012: Psycho-fysieke praktijken met jongeren in relatie tot gezondheidsbevordering >

(in het Frans)

Door: Mr. Morsa, C. Feulien, D. Doumont (Katholieke Universiteit Louvain-la-Neuve – Institut de Recherche Santé et Société, RESO),  Juni 2012

Deze studie behelst een literatuur overzicht van studies over jongeren en psychofysieke praktijken in  relatie tot hun eigen interesses en gezondheid.

2012-…: Project Mindfulness voor tieners >

De Huoshen Stichting heeft in het verleden  (en doet dat nog steeds) verschillende projecten van de onderzoeksgroep van Professor Philippot aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve ondersteund (Zie ook  http://mindfulness.cps-emotions.be/activites-enfants-ados.php ). Deze projecten gaan voornamelijk over het reguleren van emoties bij jongeren. De programma’s zijn gebaseerd op de mindfulness methodiek. Deze methodiek stelt zich tot doel de volgende vaardigheden te ontwikkelen:

  • Focus op het hier en nu
  • Lichaamsbewustzijn
  • Identificeren, verkennen en accepteren van gevoelens
  • Afstand nemen van negatieve gedachten
  • Vermijden van impulsieve reacties op emoties
  • Zich bewust engageren voor daden waarbij de eigen waarden op het spel staan

Het ontwikkelen van deze vaardigheden via de methodiek van mindfulness is de focus van dit onderzoek.

Hieronder een link naar het artikel dat mede door de steun van de Stichting tot stand is gekomen (in het Engels en het Frans).

2014: Onderzoek naar de waarden en noden van schoolgaande jongeren met betrekking tot hun gezondheid >

Door: Maxime Morsa (Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve – RESO), juni 2014

Deze studie is gebaseerd op het globaal gezondheidsmodel en het benadrukt een positieve gezondheid vanuit het perspectief van  welzijn en levenskwaliteit.

Bijdrage 1: Het onderzoek baseert zich voor het grootste deel op dagdagelijkse gewoonten. Dit onderzoek heeft het belang aangetoond van het verzamelen van interesses, opvattingen en verwachtingen van jongeren  (subjectieve data).

Bijdrage 2: Het buitensporig gedrag van adolescenten wordt op vele manieren geïnterpreteerd, maar is zelden onderwerp van (zelf) regulatie. Deze studie gaat over de regulatie van emoties, impulsiviteit en aandacht. Dit soort regulatie aan de hand van een  psychofysieke activiteit vereist drie momenten: groeiend bewustzijn (interne ervaring), het verwoorden (externe ervaring) en passend gedrag.

Bijdrage 3: De resultaten laten ons toe de bekommernissen en zorgen van jongeren beter te begrijpen.

2014: Verbaliseren: een krachtige tool tot meer zelfwaarde? Een gevalstudie bij scheidsrechters van basketbal >

(in het Frans)

Door:  Martin Van Hoye (Bewegingswetenschappen, Universiteit Luik), juli 2014

Zie ook http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/170009

2016: Exil: jonge moeders en vluchtelingen >

In opbouw.

Zie ook https://www.exil.be

2016: De introductie van Rots en Water in het jeugdwelzijnswerk >

Onderzoek door Jan Naert, Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent, 2015-2016. Voor alle vragen, contacteer: jan.naert@ugent.be

Dit onderzoek is een kwalitatieve, interpretatieve studie van de ervaringen van jongeren en jeugdwerkers tijdens een Rots en Water traject. Het betreft een implementatie in het vrijetijdsaanbod in het jeugdwelzijnswerk.  De studie somt als besluit een aantal noodzakelijke voorwaarden op om te kunnen spreken van een geslaagde Rots en Water interventie bij kwetsbare jongeren.

Zie ook een kort Nederlands rapport over dit onderzoek vindt u hier Abstract R&W Jeugdwelzijnswerk, en een Engelstalige presentatie Huoshen project _Roc&Water. Een Engelstalig artikel wordt nog gepubliceerd.